Assemblea general: 30 juny 19:00h al mercat de Bunyola

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (APIMA) DEL CEIP MESTRE COLOM

De conformitat amb allò previst als Estatuts Socials de la nostra Associació, la Junta Directiva convoca l’Assemblea General Ordinària de l’APIMA CEIP MESTRE COLOM, la qual se celebrarà el dimarts 30 de juny de 2015, a les 19:00 hores en primera convocatòria, i si escau a les 19:15 en segona convocatòria, al mercat de Bunyola (sala del fons), amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, si escau, de la Memòria de gestió de 2014.

2.- Avanç de la Memòria de gestió de 2014 2015.

3.- Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2014.

4.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2015.

5.- Aprovació, si escau, de la proposta de quotes de socis per al curs 2015-2016 i del procediment de cobrament.

6.- Precs i preguntes.

A Bunyola, a 22 de juny de 2015

Glòria Brunet

Presidenta de la Junta Directiva