ACTA CONSELL ESCOLAR, 18.11.2013

Acta Consell Escolar n4 (dilluns 18/11/13)
Assistents: Francina Jaume, Magdalena Colom, Carolina Marí, Bàrbara Suau,
Toni Bujosa, Mateu Mercè, Mar Torres, Cati Oliver, Jaume Isern en subtitució de
na Nieves Luján , Maria Cloquell, Miquela Amengual , Isa Serra, Laura Gascón.
Ordre del dia i resum:
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
2. APROVACIÓ DE LA PGA:
• Després que els mestres llegissin una carta aprovada pel Claustre
on explicaven que no podien donar el vist i plau a la PGA d’aquest
curs per les difcultats en aplicar el Tractament de Llengües imposat
per Conselleria, es va procedir a la votació secreta a la pregunta si
“ S’APROVA LA PGA?” Resultat: 10 vots NO, 1 vot SÍ, 1 vot blanc.
• Així que la PGA d’aquest curs NO QUEDA APROVADA PEL CONSELL
ESCOLAR.
3. APROVAR I AVALUAR LA PROGRAMACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LES
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS I, SI ES CAU,
MENJADOR I TRANSPORT, O QUALSEVOL ALTRE SERVEI QUE S’OFEREIX A
L’ALUMNAT.
• Per així assegurar la realització de totes aquestes activitats
programades per aquest curs 2013-2014
• votació secreta a l’aprovació: 11 vots SÍ, 1 blanc
• resultat: aquestes activitats queden aprovades
4. APROVACIÓ D’UN INICI D’ESTUDI, DE LES CONDICIONS SOCIOFAMILIARS
QUE AFECTEN ALS ALUMNES DEL NOSTRE CENTRE EN L’ÚS DEL
MENJADOR ESCOLAR.
• Es crea un debat sobre el sistema de funcionament de les ajudes i
beques de menjador. Des de l’escola i amb coordinació amb
l’assistent social de l’ajuntament s’intenta arribar a les famílies que
necessitin emprar el servei de menjador i tenguin difcultats
econòmiques: però, a vegades, l’escola no té constància d’aquesta
necessitat i la família queda sense emprar aquest servei.
• El problema s’ha agreujat amb les retallades econòmiques durant
aquests dos anys i ara les beques i ajudes per emprar el servei de
menjador es reben d’un curs o dos anteriors i, això fa impossible
que una família que compta amb les ajudes de Conselleria per
emprar el servei, s’atreveixi a apuntar al seu fll o flls al menjador.
• Es parla que fa uns cursos les beques de menjador es cobraven
durant el mateix curs, cap a pasqua, i s’arribava a un acord amb
l’empresa que gestionava el menjador i es feia possible l’ús del
servei.
• En Jaume Isern ens informa que la partida de les ajudes i beques
estan contemplades amb un augment en el pressupost de l’any
vinent, però que aquest pressupost es fa per any natural, no per
curs i es fa patent la necessitat de canviar el sistema de
convocatòria de les beques de menjador. Proposa: agilitzar la
comunicació entre escola – assistenta social i les famílies, fer
arribar des del Consell Escolar a l’Administració (Conselleria) la
necessitat del canvi en el sistema de convocatòria ( na Laura li
demana si ell podria fer arribar la proposta directament a
Conselleria a la qual cosa ell va acceptar fer) i negociar amb
l’empresa que gestiona el menjador per arribar a un acord com es
feia cursos anteriors.
• Des de l’escola es posa de manifest la bona voluntat i solidaritat
que tenen les persones que treballen en l’empresa gestionadora del
nostre menjador amb les famílies de l’escola.
• Na Cati Oliver recorda que aquest és un dels punts que
reivindiquen els mestres durant tot aquest temps de vaga i accions.
• Tots estam d’acord en lluitar per aconseguir una solució a la
situació i tiram endavant amb la proposta.
5. INFORMACIONS D’INTERÈS:
• INFORMAR SOBRE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR I DE LES
AJUDES DE LLIBRES DE TEXT: aquest curs les han sol·licitat 9
famílies de l’escola de les quals 1 ha quedat exclosa per tenir beca
per N.E.S.E i ser incompatible amb les altres ajudes. Na magdalena
ens informa que s’han rebut les ajudes de llibres de text del curs
2010-2011!!!!
• QUOTES DEL DOBLERS DE LES FAMÍLIES PER EDUCACIÓ INFANTIL I
PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA, PER A MATERIAL I FOTOCÒPIES DEL CURS
2013-14: a fnals de novembre es demanaran 40€ per infantil, 25€
per primària.
• PROPER SIMULACRE D’INCENDIS: durant la primera o segona
setmana de desembre.
• CANVI D’INSPECTOR del centre, encara no se sap qui el substituirà.
• COL·LABORACIÓ DE L’APIMA AMB UNA XOCOLATADA PER NADAL,
ENCARA NO S’HAN CONCRETAT LES ACTIVITATS NADALENQUES:
enguany es farà a l’horabaixa i s’acabarà de parlar sobre el què es
farà: l’escola parla de fer tallers i na Miquela expressa que és una
llàstima que es perdi el concert de Nadal que es feia a l’església del
poble. Es posa de manifest que pel número d’alumnes i famílies és
impossible fer-ho a l’església i que l’acústica del poliesportiu no és
l’adequada.
6. TORNS OBERTS DE PARAULA
• Des de l’Apima es trasllada la proposta del Club de Voleivol de
Bunyola de fer una diada o unes sessions de voleil on ells duran el
material i impartiran unes classes durant horari escolar per apropar
els infants a aquest esport i s’acorda que es parlarà amb els
mestres d’educació física.