ACTA Consell Escolar, 24.9.2013 – informació TIL al nostre centre

Benvolgudes famílies;
Aquest dimarts a les 16h vam tenir un Consell Escolar on vam assistir-hi tots els membres d’aquest òrgan manco el representant de l’Ajuntament del poble.
Els temes a tractar eren:
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. Va quedar aprovada.
2. APROVACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR. Ens passaran una circular dels dies triats.
3. INFORMACIONS D’INTERÈS:
• PRÀCTICUM: com a cada curs, l’escola de Bunyola ha oferit ser tutors de pràctiques per als estudiants de la Universitat i s’ofereix a Infantil, Primària, a les especialitats de Música, Educació Física, Pedagogia Terapèutica, Anglès. Ara queda pendent que els alumnes de la UIB triin els centres per fer les seves pràctiques.
TIL; des de Conselleria no s’ha rebut cap instrucció per escrit de l’adequació del projecte de tractament integrat de les llengües a la normativa i com a Consell Escolar hem arribat a un consens unànime: com a Consell Escolar, per juny del curs passat ,vàrem donar suport i varem aprovar el projecte lingüístic que havien elaborat el Claustre de l’escola integrat en el Projecte del Centre. Fins que no entri en vigor la nova llei d’educació ( lomce) on queda relegat el Consell Escolar en només un instrument de consulta, tenim la potestat legal de tirar envant amb EL PROJECTE LINGÜÏSTIC ja integrat en el projecte de centre (on queda refectida la identitat de l’escola)
Fins que Conselleria no doni instruccions escrites, no prendrem mesures legals com ara un recurs d’alçada, recurs contenciós ja que el Decret en qüestió vulnera la LOE de rang superior i essent inferior no pot mai superposar-se a la Llei vigent.
4. TORN DE PARAULA:
• S’ens informa que l’escola ha rebut denúncies per com estava organitzada la jornada dels infants durant els primers dies de la vaga. Inspecció va fer un informe constatant que no hi havia irregularitats i des de l’escola es va tenir present les inquietuds de les famílies.
•    Recordam que hi ha canals més directes de fer arribar les nostres queixes a l’escola: mestres, equip directiu, apima…
• A la f!!! S’ha rebut 19.476’80€ de la Conselleria per a la reutilització de llibres del curs 2011-2012 i s’han pogut pagar a les editorials.
•    S’ha obert els cursos de Català per a les famílies. Si algú n’està interessat posau-vos en contacte amb la direcció de l’escola.
• Es posa de manifest la no assistència sense cap avís previ del representat de l’Ajuntament en els darrers Consells Escolars i s’acorda revisar la regulació d’assistència als Consells Escolars per part de la resta dels components del mateix.
• Es comenta la problemàtica de la baixa d’una de les mestres del
Claustre, problema que l’escola ve arrossegant des de fa 4 anys i que la Conselleria no posa cap solució. Des de l’escola s’intenta apedaçar entre la resta de components de l’equip, però en el moment de voler donar una continuïtat al grup classe afectat es deixa també afectat altres grups o infants. Aquesta baixa es va comunicar a Conselleria des del 13 d’agost i fns les darreries encara no havia enviat cap substitució, hores d’ara encara no se sap qui assumirà la tutoria del grup de primer. I aquest inici de curs anormal tampoc ha ajudat a agilitzar el procés. És un tema molt confictiu a la nostra escola i de molt difícil solució, però es fa patent el malestar de les famílies i dels mestres i es fa necessari una reunió amb els pares del grup afectat per poder contrastar informacions. Són temes molt delicats que creen molt de malestar i per això és molt important emprar els canals d’informació adequats. El que és important d’entendre és que ÉS UN PROBLEMA QUE TENIM A L’ESCOLA I NO UN PROBLEMA D’UN GRUP DE L’ESCOLA I QUE ENTRE TOTS HEM D’ACONSEGUIR MINIMITZAR AQUESTA SITUACIÓ. TOTS I TOTES SOM L’ESCOLA.

ACTA REUNIÓ DE JUNTA 4 D’OCTUBRE DE 2013, 20h, local Apima

Assistents: Presidenta: Brigitte Kramer, secretària: Mercè García-Amorena, tresorer: Juanjo Bestard. Vocals: Laura Gascón, Catina Merino, Nasi Brunet, Cata Oliver, Reyes Morales, Fernando Mestres, Toni Riquelme. 5 socis (a les 21 hores)
Punts tractats:
–    S’agraeix que l’escola hagi convocat als pares de 1er A de primària per explicar quin serà el mestre que tindran.
–    Es discuteix la factibilitat de canviar la data de la reunió en cas de que hi hagi problemes per assistència. De vegades és difícil, tothom té el temps molt ajustat, i canviar una data no sempre és fàcil.
–    Ens consta que tota la junta està esgotada i que el trui dels darrers dies va ser un desgast considerable per a tots.
–    Resum activitat grup de retallades: vàrem anar a la assemblea informativa a Palma organitzada per la FAPA, es varen fer dues assemblees informatives amb els socis (17.9. i 27.9.) on es va votar que l’Apima recolzaria la vaga dels docents. Es va crear un grup compost de pares, es va organitzar difusió d’informacions per whats app, ens hem coordinat per anar a la manifestació (29.9.), hem “buidat les aules” (assitència de 62 nins de 355).
–    En resposta a la sol.licitut d’assemblea proposada per socis acordem que sigui dimarts 8 d’octubre a les 19:30 en 1a convocatòria i a les 20h en segona convocatòria.
–    A l’assemblea anterior un pare ens va comunicar que no se li havia volgut recollir la fulla de dades dels pares i els nins, on hi havia informació important; es va enviar una notifcació a l’escola damunt aquest tema; farem seguiment del tema.
–    Facebook: hi ha socis que es quiexen del que surt al Facebook de l’APIMA: Hi ha gent que penja coses, i noltros no ho podem controlar. No ens podem fer responsables. Finalment decidim tancar el compte de Facebook.
–    La funció de l’APIMA és recolzar les famílies i els nins i aquesta és la nostra intenció.
–    Els membres de la junta volem donar-nos d’alta a dropbox per poder compartir els documents.
–    Es proposará als socis fer una excursió a la comuna dissabte 26 d’octubre.
–    Escola de pares: Les xerrades “Coaching per a pares” estan ofertad es. Si el dia 12 d’octubre no hi ha gent apuntada es retrassaran a gener. Es proposará als socis un curs de costura.
–    Extraescolars: hi ha uns 100 nins apuntats. Hem donat d’alta 16 activitats, algunes pendents de que s’apuntin mès infants. El plaç queda obert fns dia 15 d’octubre.
–    Escola matinera: discrepància entre nombre d’assitents i d’inscrits. S’hauran de repartir mes ftxes d’inscripció.
–    En resposta a la petició d’unes mares de que fem difusió de la “marea blanca” se les convida a que ens expliquin de què va. Asisteixen cuatre mares/socis i un pare/soci. Ens expliquen el moviment “així no”, en el qual es recolza que les ràtios disminueixin, que hi hagi més recursos… però estan a favor del trilingüisme perquè consideren que hi ha recursos sufcients, i es defneixen com a apolítics. Però elles no representen a aquest moviment, són senzillament unes mares preocupades per la situació que estan patint els nins duranta la vaga. Hi ha cansament per tants de dies sense escola, els nens ja estan cansats de no fer classe. Se les convida a que vinguin a l’assemblea de dimarts. També exposen queixes d’actuacions de mestres de l’escola aquests dies de vaga. Desde la junta de l’Apima se’ls anima a que fagin arrribar les seves queixes a la direcció de l’escola.
–    Es discuteix si l’APIMA ha de ser apolítica. Es molt difícil limitar quins temes són polítics y quins no. Es parlarà a la pròxima assemblea de dimarts.

Brigitte Kramer.  La presidenta

Mercè García-Amorena. La secretària.