Resum reunió junta APIMA, 11 de gener 2013.

Penjam el acta de la nostra darrera reunió, esperam que sigui de vostre interes.

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’APIMA DEL COL·LEGI PÚBLIC MESTRE COLOM DE BUNYOLA

DATA: 11/01/2013

HORA: 18:00

LLOC: Local APIMA

MEMBRES ASSISTENTS:

Juanjo Bestard, Isa Torres, Marga Estarellas, Isa Serra, Brigitte, Catina, Mercè i Xisca Ramis.

ORDRE DEL DIA:

  • Base de dades.

  • Beques alumnes per assistir a activitats extraescolars.

  • Viatge estudis sisè.

  • Carnaval

  • Sant Jordi

  • Subvenció Ajuntament

  • Extraescolars

  • Taller Toni Bujosa.

INFORMACIONS I ACORDS:

1.- Base de dades: Na Marga fa traspàs de la gestió de la bases de dades a n’Isa Torres. Ella s’encarregarà a partir d’aquests moments de continuar amb el manteniment de les dades al dia per tal que el Tresorer tengui la informació puntual per emetre els rebuts. A na Marga… gràcies per la feinada feta.

2.- Beques alumnes per assistir a activitats extraescolars: Com a resultat de les reunions mantingudes amb la Treballadora Social de l’Ajuntament de Bunyola hem arribat a l’acord que si hi ha qualque infant de l’escola que ella consideri que seria positiu que assistís a activitats extraescolars i no els és possible assumir-ne el cost, l’APIMA es farà càrrec d’aquest cost. Només és pels nins i nines derivats de Serveis Socials. És important que així i tot tenguem totes les dades que figuren a la fitxa per si s’ha d’avisar a la família per qualsevol motiu.

3.- Viatge d’estudis de sisè: Es decideix fer una aportació al viatge d’estudis de sisè però per primer cop, només es farà l’aportació a les famílies sòcies de l’APIMA. Es planteja si donar 10,00 ó 15,00 € per nin. Es sotmet a votació i els vots són de 6 persones a favor de 15€/soci i 2 persones a favor de 10€.

Ja ens plantejarem com fer-ho arribar a les famílies.

4.- Carnaval: l’APIMA decideix no participar amb la festa de carnaval. Suposam que la rueta que farà l’escola serà en horari de matí i per tant es substitueix el que fins ara s’havia fet a la rua pel que es va fer per Nadal.

5.- Sant Jordi: Les galetes que ens varen sobrar de la festa de Nadal les oferirem a la festeta de Sant Jordi que organitza l’APIMA.

6.- Subvenció Ajuntament: Hem de preparar per presentar als propers dies la justificació econòmica del primer trimestre del curs a l’Ajuntament de Bunyola per cobrar la subvenció.

7.- Extraescolars: Es planteja el fet que hi ha activitats extraescolas que han tengut molt d’èxit i que el preu/hora és molt baix en comparació amb altres. Plantejarem als mestres si en lloc d’estar contractats amb nòmina poden presentar factura com a professionals i així podríem compensar el cost de la seguretat social a favor seu. Es faran les gestions amb els monitors i l’assessoria.

8.- Taller Toni Bujosa: Els resultats del taller impartit pel mestre Toni Bujosa ha donat com a resultat la participació de 17 famílies. Ens plantejam fer més activitats d’aquest tipus.

9.- Aconseguir representar a les famílies amb l’escola: Es posa damunt la taula de quina manera podríem aconseguir que les persones que s’adrecen a qualsevol dels membres de la junta per manifestar el seu malestar respecte a temes que els afecten en l’escola, ho fessin de manera que ens servís a nosaltres per posar el problema damunt la taula i plantejar-ho a l’escola. Animam a totes les famílies que tenguin qualsevol circumstància que vulguin comentar o que es tracti en junta, i si és necessari amb l’escola, en la faci arribar pel mitjà que li sigui més fàcil, preferiblement correu electrònic.

Finalitzam la reunió i posam data per dia 7 de febrer de 2013

La Secretària La Presidenta Francesca Ramis Ferriol y Brigitte Kramer